Pertoltice pod Ralskem / neoficiální web

Těžba štěrkopísků – záměr prodeje parcel

V předchozích letech jsem se v několika článcím zabýval plánovanou těžbou a to i různá média – Rozhlas a Českolipský deník. Vzhledem k dotazům to shrnu v tomto článku.

V rámci vyjednávání znění smlouvy o spolupráci, kdy Obec Pertoltice pod Ralskem si nechala návrhy posoudit advokátní kanceláří (včetně připravovaného záměru prodeje a veškerých příloh) se postupně došlo k finálnímu znění smlouvy, kdy poslední podmínkou obce bylo začlenění podmínky a to v tomto znění ze zasedání z 13.2.2017 v rámci usnesení č.367/2017/ZO – zapracování odkládací podmínky do smlouvy o spolupráci, tj. pokud by nedošlo k prodeji pozemků dle návrhu smlouvy o spolupráci podle čl. II odst. 4, tak smlouva nenabude účinnosti a platnosti.

Zastupitelstvo obce Pertoltice pod Ralskem na svém zasedání 31.5.2017 schválilo v rámci usnesení č.418/2017/ZO

Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o spolupráci se společností České štěrkopísky spol. s r.o., se sídlem Praha 9, Čakovice, Cukrovarská 34, PSČ 190 00, IČ: 275 84 534, zastoupená panem Františkem Jampílkem, jednatelem společnosti a to včetně

přílohy č. 1 návrh dobývacího prostoru se zobrazením jeho povrchových hranic (Hranice dobývacího prostoru jsou vymezeny spojnicemi vrcholových bodů mnohoúhelníka 1 až 14, znázorněného v grafické příloze předchozího souhlasu Ministerstva životního prostředí vydaného dne 5. 9. 2016 pod č.j. 22538/ENV/16 348/540/16 – mapě s měřítkem 1 : 5 000, kterou vypracoval Ing. Miloš Ječný, PhD a dále jsou definovány seznamem souřadnic vrcholů (souřadnicový systém S-JTSK) 1 až 8, které jsou součástí předložené dokumentace Vyhodnocení předpokládaných návrhů na stanovení dobývacího prostoru, zhotovené společností GET s.r.o., IČ 275 84 534, se sídlem Perucká 2540/11a, 120 00 Praha 2, pod číslem úkolu 16_056)

a příloh č. 2 Souhrnný plán sanace a rekultivace, zpracovaný společností GET s.r.o. v říjnu 2014 pod z.č. GET 11_096 a aktualizace Souhrnný plán sanace a rekultivace, zpracovaný společností GET s.r.o. ze září 2016 pod z.č. GET 16_056 a pověřují starostu k podpisu smlouvy.

Zastupitelstvo obce Pertoltice pod Ralskem na svém zasedání 28.6.2017 schválilo v rámci usnesení č.435/2017/ZO

I. Zastupitelstvo obce Pertoltice pod Ralskem schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemků ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a to souboru těchto parcel

1133/2 označená takto geometrickým plánem č. 542 – 32/2015 z 3.7.2015; výměra 77101m2, lesní pozemek

1137/2 označená takto geometrickým plánem č. 542 – 32/2015 z 3.7.2015; výměra 3392m2, orná půda

1146 výměra 63m2, trvalý travní porost

1156/2 označená takto geometrickým plánem č. 542 – 32/2015 z 3.7.2015; výměra 5459m2, lesní pozemek

1186/2 výměra 890m2, orná půda

vše v katastrálním území Pertoltice pod Ralskem, zapsaných na LV č. 1 vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa, pro katastrální území a obec Pertoltice pod Ralskem a to s minimální nabídkovou cenou 8.100.000,-Kč.

II. Zastupitelstvo dle důvodové zprávy schvaluje znění

Záměr obce prodat pozemky v jejím vlastnictví (s upřesněním podmínek včetně příloh).

Příloha č. 1 Geometrický plán č. 542 – 32/2015.

Příloha č. 2 Návrh dobývacího prostoru.

Příloha č. 3 Souhrnný plán sanace a rekultivace, zpracovaný společností GET s.r.o. v říjnu 2014 pod z.č. GET 11_096 a aktualizace Souhrnný plán sanace a rekultivace, zpracovaný společností GET s.r.o. ze září 2016 pod z.č. GET 16_056

Příloha č. 4 Informace o pozemcích přejaté z nahlížení do katastru a týkají se pozemků nebo jejich částí oddělených geometrickým plánem dle přílohy č. 1.

Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy.

III. Zastupitelstvo ukládá starostovi obce Pertoltice pod Ralskem zveřejnit záměr po dobu nejméně 15ti dnů a to v termínu nejpozději do 60 dnů po podpisu smlouvy dle usnesení č.418/2017/ZO.

Zmíněná smlouva byla podepsána 22.9.2017 a následně byl 25.10.2017 na úřední desce zveřejněn záměr prodeje (dole odkazy na úřední desku obce):

Podat nabídku může kdokoli. V minulosti např. navštívil sousední Bohatice i zástupce Libereckého kraje a Zákupy měly připomínku v rámci veřejného projednání EIA – https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP430 .

A nyní k některým dotazům:

 • Dne 23. srpna 2017 byla na Obvodní báňský úřad (OBÚ) se sídlem v Liberci doručena žádost o stanovení dobývacího prostoru Pertoltice pod Ralskem, která je zaevidována pod čj. SBS 28366/2017. Žádost podal RNDr. Pavel Josefus na základě plné moci od obchodní společnosti České štěrkopísky, spol. s. r. o. se sídlem Cukrovarská 34, 190 00 Praha 9, Čakovice.
 • Obec Pertoltice pod Ralskem bude účastníkem řízení o stanovení dobývacího prostoru Pertoltice pod Ralskem, a to v souladu s ustanovením § 28 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Podle ustanovení § 27 odst. 6 horního zákona je rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru i rozhodnutím o změně využití území v rozsahu jeho vymezení na povrchu a podle ustanovení § 25 odst. 3 horního zákona se dobývací prostor stanovuje pro dobývání ložiska určitého nerostu. Stanovením dobývacího prostoru však nevzniká právo zahájit dobývání ložiska v tomto dobývacím prostoru. Zahájit dobývání ložiska ve stanoveném dobývacím prostoru může pouze organizace, které bude povolena hornická činnost – otvírka, příprava a dobývání výhradního ložiska. Tato hornická činnost může být povolena buď současně se stanovením DP, pokud o to požádáorganizace, nebo na základě samostatného správního řízení a při povolování hornické činnosti musí být vyřešeny střety zájmů podle ustanovení § 33 horního zákona, což mimo jiné znamená, že pronájem, nebo prodej pozemků v dobývacím prostoru, na kterých bude prováděno dobývání ložiska, musí být vyřešen nejpozději před podáním žádosti na příslušný obvodní báňský úřad o povolení hornické činnosti.
 • Při současné právní úpravě horního zákona není možné provést vyvlastnění nemovitosti nebo práv k nemovitostem. Tato možnost byla zrušena novelizací horního zákona provedené zákonem č. 498/2012 Sb.
 • Podle ustanovení § 31 odst. 5 a 6 horní zákona je organizace povinna zajistit sanaci, která obsahuje i rekultivace podle zvláštních zákonů, všech pozemků dotčených těžbou a monitorování úložného místa po ukončení jeho provozu a k zajištění této činnosti je organizace povinna vytvářet rezervu finančních prostředků. Podle ustanovení § 37a odst. 2 horního zákona se rezerva finančních prostředků na sanaci pozemků dotčených těžbou ukládá na zvláštní vázaný účet v bance a tyto finanční prostředky nesmějí být předmětem ručení ani zahrnuty do majetkové podstaty podle zvláštního právního předpisu. Využívání finanční rezervy musí být schváleno rozhodnutím příslušného OBÚ se souhlasem obce a Ministerstva životního prostředí.
 • V případě stanovení dobývacího prostoru Pertoltice pod Ralskem bude mít obec roční příjem z tohoto dobývacího prostoru 300,-Kč za každý hektar v tomto dobývacím prostoru, a to podle ustanovení § 33d odst. 1 a § 33g horního zákona.
 • V případě, že v dobývacím prostoru Pertoltice pod Ralskem bude povolena hornická činnost otvírka, příprava a dobývá ní výhradního ložiska, bude mít obec:
  a) roční příjem z tohoto dobývacího prostoru 1000,- Kč za každý hektar v tomto dobývacím prostoru podle ustanovení § 33d odst. 2 a § 33g horního zákona
  b) příjem z vydobytých nerostů podle ustanovení § 33i horního zákona. Výše této úhrady je závislá na výši čisté těžby a platí se zálohově třikrát ročně. Příjemce této úhrady je kromě obce také státní rozpočet podle ustanovení § 33n horního zákona.

———————————

 25.10.2017  29.11.2017  Zveřejnění záměru prodeje – Obec Pertoltice pod Ralskem zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích [PDF 739kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 25.10.2017  29.11.2017  Zveřejnění záměru prodeje – Příloha č. 1 Geometrický plán č. 542 – 322015 [PDF 143kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 25.10.2017  29.11.2017  Zveřejnění záměru prodeje – Příloha č. 2 Návrh dobývacího prostoru [PDF 468kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 25.10.2017  29.11.2017  Zveřejnění záměru prodeje – Příloha č. 3 Souhrnný plán sanace a rekultivace, zpracovaný společností GET s.r.o. v říjnu 2014 pod z.č. GET 11_096 [PDF 2,643kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 25.10.2017  29.11.2017  Zveřejnění záměru prodeje – Příloha č. 3 Aktualizace Souhrnný plán sanace a rekultivace, zpracovaný společností GET s.r.o. ze září 2016 pod z.č. GET 16_056 [PDF 2,972kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 25.10.2017  29.11.2017  Zveřejnění záměru prodeje – Příloha č. 4 Informace o pozemcích přejaté z nahlížení do katastru a týkají se pozemků nebo jejich částí oddělených geometrickým plánem dle přílohy č. 1 [PDF 279kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 25.10.2017  29.11.2017  Zveřejnění záměru prodeje – Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy [PDF 133kB]  Usnesení zastupitelstva obce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Blog o dění v obci, ale taky mimo ni.