Pertoltice pod Ralskem / neoficiální web

Mé postřehy z 41. zastupitelstva

Dne 29.9. bylo zastupitelstvo, č. 41. Na programu byl jeden bod. Ze zastupitelstva byli omluveni dva zastupitelé a jako host jsem byl pouze já. 
 
A proč postřehy zveřejňuji až nyní – nechtěl jsem v předvolebním období článek zveřejňovat z důvodu určité nestrannosti vzhledem k tomu, že naše sdružení nezávislých kandidátů se ucházelo o hlasy Vás voličů. 
 
Úvodem byly přidány dva body – nová smlouva na projekt Chodník a přechod pro obce a tzv centrum obce – v minulém 40. zastupitelstvu pod bodem 6 a dalším bodem byla nabídka společnosti Compag. 
 
Na začátku proběhla kontrola usnesení z minulého zasedání. Starostka napsala dopis na KPÚ, ač obec (zastupitelé) ještě nebyli vyzváni v rámci řízení, které probíhá u Ministerstva kultury, s tím, kdo je vlastníkem díla a kdo bude případně provádět jeho údržbu, což jsou stejné body, které na minulém zastupitelstvu četla z emailu RNDr. Josefuse. Výběrové řízení na zimní údržbu již je vyvěšeno – zatím bez ohlasu. Dopis ohledně historického sloupu na pojišťovnu byl odeslán. Starostka se zúčastnila schůzky SVS (SČVaK), na které se však neřešila oprava vodovodu, ale jen případné zdražení vody, s tím, že starostka napíše za obec dopis, aby to bylo v brzké době opraveno – (na jednom z předchozích zasedání jsem navrhoval vznik petice, aby se urychlila oprava a případně, aby se formulovala žádost o slevu (zmrazení ceny do opravy) pro zdejší obec) – v současné době připravuji petiční výbor a je formulován text petice, která bude adresována na Obec Pertoltice pod Ralskem jako akcionáře SVS a.s. – myšleno jako podbora v argumentaci pro jednání obce s SVS), ale počkám s tím, protože dle včerejší informace by se měl vodovod opravovat příští rok, ale počkáme až dorazí oficiální odpověď starostce, která již na SVS napsala.  Výzva ČEZu k okleštění dřevin v blízkosti vedení byla vyvěšena. Na vědomí bylo, že půda obecního úřadu je již zateplena. 
 
A nyní k bodům.   
 
Výběr zhotovitele – základy pro tři zastávky (obrubníky, chodníčky, zámkovka, bednění, patky pro zastávky atd.). Starostka sdělila, že průběžné nabídky firem zasílala zastupitelům na email, kdy bylo časově náročné s každým na místo jet, sdělit požadavky atd. Omluvený zastupitel p. Titěra vyjádřil svůj názor před zastupitelstvem v emailu (což měl být jediný projednávaný bod), ale jeho názor samozřejmě nemuselo brát zastupitelstvo v potaz, protože se neúčastnil hlasování. Vyhrála jiná nabídka, nižší cca o 4 tis, za cca 102tis., nabídka byla zaslána jako poslední, což sdělila starostka, protože zhotovitel byl na dovolené. V současné době se již zastávky budují (zda byla dodatečně srozuměna s opravou zastávky i právnická osoba na jejímž pozemku je – nezaznělo, u obnovované ve směru blíže k obci se tomu tak u Libereckého kraje stalo a u úřadu bude obnovená na parcele obce, kdy se zásah do ochranného pásma telekomunikačního kabelu a vodovodu nepředpokládá. 
 
Dalším bodem bylo zrušení smlouvy na projekt Chodník a přechod pro obce, tzv centrum obce po dohodě se zhotovitelem (zhotovitel to nechtěl řešit dodatkem) a uzavření nové smlouvy s novým termínem, kterou zastupitelstvo schválilo a pověřilo starostku podpisem smlouvy. Jedná se o prodloužení termínu dodání díla jak jsem popisoval v minulých postřehách. Termín je prodloužen zhruba o 1,5 mesíce. K tomuto bylo ještě na vědomí, že minulý zhotovitel KINGAIR p. Kolínský (shoda příjmení se starostkou) – (viz minulé postřehy a odkazy na 29. a 39. zastupitelstvo ohledně objednávky a vypovězení) skutečně podal žádost o dotaci na Liberecký kraj, kdy pracovnice kraje zrovna v den zastupitelstva volala, že jiní dotaci odřekli a jsou na řadě Pertoltice pod Ralskem se svojí žádostí, ale že nebyl dodán projekt, který je nutno dodat, což se hodí, neboť bude dodán současný projekt, na který  byla uzavřena smlouva, kdy by obec mohla dostat dotaci na tento projekt, pokud jej teda doloží a splní se další náležitosti. Kdo toto na Libereckém kraji vyřídí nezaznělo, zda současní s nimiž má obec smlouvu dle bodů 5. a 6. z minulého zastupitelstva zdarma/za úplatu či zda samotná obec. Otázkou je, zda se ozve společnost KINGAIR a bude/nebude chtít tedy objednávku dokončit. Byla zmíněna i problematika zadních cest, s tím, že cena za asfalt o síle 5cm by byla cca 500,-Kč s případnou množstevní cenou až na 300,-Kč/1m2 a celá cesta by vyšla cca. na 5 mil. Pokud by to mělo být z dotací, tak by bylo třeba projektu za cca 500tis., analogicky dle současného projektu, neboť cena centra vychází na 2mil a projekt je cca 200tis., t.j. 10%. Starostka se dotázala přítomných zastupitelů, jak tedy s projektem, zda zhotovit, neboť výzva SFDI (Státního fondu dopravní infrastruktury) je k podávání do 6.1.2015, což nové zastupitelstvo po volbách nestihne. Na což se nedočkala odpovědi (akorát p. Seliger uvedl, s čímž souhlasím, že je nesmysl komunikaci zvyšovat o dalších 5cm, ale vybudovat novou sníženou). Byl jsem i já dotázán, ale nic jsem k tomu neměl, neboť mi to nepřišlo jako komplexní řešení (nyní schválit projekt na severní i jižní část cesty) vzhledem k tomu, že obec přistoupila k jednání s Podralským nadačním fondem ZOD ohledně odbočky z páteřní cyklostezky, v rámci které by mohla být opravena severní část cesty a jak všichni vědí, tak je tu pořád otázka ??? opravy vodovodního řadu v jižní části cesty, proto by bylo vhodné se nejdříve s nadačním fondem dohodnout, kudy by případná cyklostezka mohla v budoucnu vést (nyní budou zpracovávat studii k projektu) a na zbytek by si obec udělala  samostatný projekt v součinnosti s SVS v rámci opravy vodovodu / případně zažádat o dotaci na projekt, až bude zase vypsána. V rámci zadních cest jsme tedy úplně na začátku všech jednání – SVS, Podralský nadační fond – případné projekty, veřejné zakázky atd. Ohledně cyklotrasy mám aktuální informaci, že trasa cyklomagistrály bude vést, jak bylo původně v záměru, neboť došlo k dohodě subjektů zmíněných v minulém článku o cyklotrase.   
 
A poslední bod. Nabídka společnosti COMPAG na další sběrné nádoby na separovaný odpad byla odmítnuta. Úřad neeviduje žádnou žádost z řad občanů o rozšíření. 
 
Ještě jsem zapomenul, že bude (k dnešnímu dni už bylo) přidáno dopravní zrcadlo na nějaký sloup (tudíž odpadne administrativa, bude to na soukromém pozemku, asi dál od komunikace) v místě při výjezdu „u p. Adamce“ na hlavní komunikaci, neboť při výhledu doprava je špatně vidět, hlavně přes parkující vozidlo. Objednáno bude u spol. Compag, neboť z minula při instalaci jiných je s ní dobrá zkušenost. Cena bude do cca. 13tis. (zrcadlo cca 7tis) včetně montáže – pozn. objednávka bude zadána přímo starostkou v rámci její rozpočtové pravomoci / tedy v rámci možnosti objednávek u jednoho subjektu v kalendářním roce, jak sama zastupitele několikrát informovala max. 20tis. Zde měla dobrý nápad paní Hanlová, že je škoda, že se o to nežádalo v souvislosti s objížďkou autobusů (neplatila by to obec), neboť tam je dlouhodobě špatně vidět a v minulosti tam nebylo zrcadlo povoleno. Zde podotknu, že budovaná zastávka a dopravní zrcadlo budou jistě (papírově) zapracovány do projektu na centrum obce u této čerstvě rozpracované akce. 
 
Mějte se hezky a další postřehy již budou asi z ustavujícího zastupitelstva.
 
Martin Smolík

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Blog o dění v obci, ale taky mimo ni.