Pertoltice pod Ralskem / neoficiální web

Neudržované pozemky

Trápí Vás, že soused nedbá o svůj pozemek a na Váš se rozšiřuje plevel nebo je narušen vzhled obce ?

Obecnou povinnost péče vlastníka o svůj majetek nalezneme v Listině základních práv a svobod v čl. 11 odst. 3 uvádí, že Vlastnictví zavazuje. Nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy.

Je nutno rozlišit, zda je vlastníkem pozemku právnická osoba, fyzická podnikající osoba či fyzická osoba. V každém případě by nejprve měl být učiněn pokus se s vlastníkem dohodnout, vše vyřešit smírně a upozornit jej, na zákonnou povinnost a žádat o nápravu.

Z hlediska soukromoprávního se vždy naskytuje možnost obrany formou žaloby v civilním řízení proti tzv. imisím podle § 127 občanského zákoníku.

Další možností je podnět. Samotné oznámení/podání resp. podnět má mít určité náležitosti dle § 37 správního řádu, neboť z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje, tj. fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování podle § 19 odst. 3 správního řádu. Pokud bude v elektronické podobě, tak musí být podepsané uznávaným elektronickým podpisem. A rovněž je vhodné zažádat o vyrozumění, jak bylo s podnětem naloženo.

Dále se rozlišuje komu tento podnět a za jakých okolností bude směřován.

proti fyzické osobě

Pokud by obec měla na základě ustanovení § 10 písm. c) zákona o obcích obecně závaznou vyhlášku upraveno  kosení pozemků, ale jen „veřejné zeleně“  ve smyslu § 34 zákona o obcích (Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru), tak by se tento delikt oznamoval místně příslušné obci. Ale naše obec tuto vyhlášku nemá, tak toto padá .. Jinak by to byl v případě nesplnění povinnosti přestupek dle § 46 z.č. 200/1990Sb. a toto by se oznamovalo příslušné obci, která by to zaslala na Město Mimoň, neboť má s ním uzavřenu veřejnoprávní smlouvu.

Pokud se to týká „estetického“ významu v rámci obce, tak na to pamatuje § 47b odst. 1 písm. d) z.č. 200/1990Sb. o přestupcích (Přestupku se dopustí ten, kdo neudržuje čistotu a pořádek na svém nebo jím užívaném pozemku tak, že naruší vzhled obce). Správní orgán bude posuzovat „objektivně“, zda dochází k narušování vzhledu obce v dostatečné intenzitě – tj. zda bude majitel pozemku v rovině správního trestání postižen sankcí. Toto se oznamuje místně příslušné obci, která to zašle k projednání na Město Mimoň, neboť má s ním uzavřenu veřejnoprávní smlouvu.

proti právnické osobě, fyzické podnikající osobě

Je možno uložit na základě § 58 zákona o obcích sankci, která neudržuje čistotu a pořádek na pozemku, který užívá nebo vlastní, tak, že naruší vzhled obce. Toto se oznamuje místně příslušné obci, která to zašle k projednání na Město Mimoň, neboť má s ním uzavřenu veřejnoprávní smlouvu.

proti právnické osobě, fyzické podnikající osobě a proti fyzické osobě

Tato problematika lze řešit i dle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, neboť osoby jsou povinny omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů včetně plevelů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí anebo k ohrožení zdraví lidí nebo zvířat. Takovýto podnět je nutno zaslat na obecní úřady obcí s rozšířenou působností (Česká Lípa), který může uložit sankci (nejspíše by bylo přistoupeno i k opakované „donucovací“ pokud by vlastník nereagoval) a vyzvat k odstranění nedostatků. Pozor, ale musí docházet k dopadům (na životní prostředí, zdraví lidí, …) a nebude se řešit, pokud by se jednalo pouze o „estetický“ význam v rámci obce !

—————————————————————————————————————————————————

Krajním krokem by mohl být výkon rozhodnutí / exekucí a náklady by nesl ten, komu by bylo nařízeno něco činit, např. po žalobě v civilním řízení proti tzv. imisím podle § 127 občanského zákoníku nebo poté, co by uložení „donucovacích“ pokut správním orgánem nepřineslo splnění určené povinnosti atd.

A nejde brát iniciativu do svých rukou a kosit a udržovat pozemky vlastníkům, např. bez rozhodnutí jak je výše. Protože by se naopak vlastník mohl bránit, proč mu obec iniciativně udržuje pozemek .. Pokud obec nevyužívá jiného svého práva „výjimky“ viz článek Kácení rizikových stromů , např. při údržbě silniční vegetace zasahující do komunikace apod., jako to bylo asi zde 

údržba obecního pozemku u silnice

Možností, jak tuto životní situaci řešit je tedy několik.

Postup by mohl být … pokusit se o domluvu, písemně vyzvat s termínem do cca 30ti dnů, podat podnět MěÚ Česká Lípa (v případě pleve apod.) a v případě, že to MěÚ ČL odloží, tak budou případně aspoň podklady pro žalobu; je už na zvážení každého, zda do toho půjde 🙂

Obec asi nepřijme obecně závaznou vyhlášku, která by ukládala vlastníkům veřejné zeleně (co je veřejná zeleň je v nějakém tom odstavci výše – tj. musela by být součástí vyhlášky nejspíše mapka s vyznačenými parcelami obecného užívání .. což by bylo nejspíše v zastavěném území obce na nějakých přímo přístupných místech – třeba u obchodu potravin atd.) v katastru obce udržovat zeleň formou pravidelného kosení, a to minimálně 2x ročně i např. včetně povinnosti hrabat trávu, jako to má např. město Jirkov ( o jejich obecně závazné vyhlášce č. 4/2005, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích – tj. případném zrušení rozhodoval ústavní soud a vydal k tomu nález 45/06 a čl. vyhlášky nezrušil !!! ), zde je znění „sporného“ čl. 3

Čl.3   Opatření k zajištění ochrany zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně (veřejná zeleň)

1. Vlastníci nebo uživatelé veřejné zeleně na katastru města Jirkova jsou povinni zeleň udržovat formou pravidelných sečí. Četnost sečí je minimálně 2x ročně, přičemž:

a) první seč musí být provedena do 25. 5. příslušného roku

b) druhá a případně další seč v závislosti na vegetačních podmínkách

2. Hrabání trávy z provedených sečí bude provedeno do tří dnů po seči a odvoz odpadu po seči nejdéle následující den po nahrabání.

3. Vymezení veřejné zeleně na katastru města Jirkova, na kterém jsou uloženy povinnosti dle odst. 1 a 2 tohoto ustanovení, je uvedeno v grafické podobě jako příloha č. 2 této obecně závazné vyhlášky, jako tmavě označená místa.

Tato jejich vyhláška prošla změnou/vlastním zrušením a současné době je nahrazena vyhláškou č.3/2013 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, kde zůstal čl. 3 v tomto znění:

Článek 3 Opatření k zajištění ochrany zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně (veřejná zeleň)

3.1 Vlastníci nebo uživatelé veřejné zeleně na katastru města Jirkova jsou povinni zeleň udržovat formou pravidelných sečí. Četnost sečí je minimálně 2x ročně přičemž:

a) první seč musí být provedena nejpozději do 31.5. příslušného roku,

b) druhá a případně další seč v závislosti na vegetačních podmínkách.

3.2 Hrabání trávy z provedených sečí bude provedeno do tří dnů po vlastní seči a odvoz odpadu po nahrabání nejdéle následující den po nahrabání.

3.3 Vymezení veřejné zeleně na katastru města Jirkova, na kterém jsou uloženy povinnosti dle článku 3, je uvedeno v grafické podobě jako příloha č.1 k této obecně závazné vyhlášce, jako barevně označená místa.

K nahlédnutí je tu –  vyhláška Jirkov 3/2013

Zpracováno ke dni zveřejnění článku. M.Smolík.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Blog o dění v obci, ale taky mimo ni.