Pertoltice pod Ralskem / neoficiální web

„Ozdoba“ obce, co s ní ?

Zamyšlení – co s touto nemovitostí ? Která je „ozdobou“ obce Pertoltice pod Ralskem.

Řada občanů tam pamatuje vyhlášenou hospodu se sálem a později, zde sídlila firma zabývající se šitím. Až postupem času vlastnická práva přešla na současné vlastníky (5), z nichž každý má na sebe exekuce (dle veřejného výpisu z KN) a vůči některým již byla nařízena dražba nemovitosti, ze které bylo upuštěno z důvodu zahoření nemovitosti dne 8.2.2011. V současné době je nemovitost v havarijním stavu, neboť již druhým rokem do ní prší, protože nebyly provedeny udržovací práce a pomalu se stavba rozpadá.

Jak to vyřešit .. je otázkou, zda to půjde znovu do dražby a to po jednotlivých podílech vlastníků (v minulosti se dražila vždy 1/5 za vyvolávací cenu 18.000,-Kč) a někdo ji vydraží nebo je jiné řešení … začnu tedy z podobného soudku 🙂

I k opuštěné věci lze dle současného občanského zákoníku nabýt vlastnického práva – viz například článek o opuštěném (ztraceném) sloupu. Obec tedy nabyde vlastnického práva ke ztracené věci. Kdy konkrétní postup upravuje § 135 občanského zákoníku.

Vlastnické právo k opuštěné věci / nemovitosti lze i nabýt, což je definováno jako jednostranný právní úkon, jímž je vyjádřena vůle/úmysl dle § 35 občanského zákoníku dosavadního vlastníka nebýt dále vlastníkem této věci a musí mít určité náležitosti právního úkonu a v náležité formě dle § 37 občanského zákoníku (právní úkon musí být učiněn svobodně a vážně, určitě a srozumitelně; jinak je neplatný), aby se opuštěná věc/nemovitost stala vlastnictvím státu dle § 135 odst. 4 občanského zákoníku. Nelze tedy považovat nemovitost za opuštěnou pouze pokud tak vypadá, protože není možno prokázat jednostranný úkon vlastníka nebýt dále vlastníkem této nemovitosti.

Jak to bude dle nového občanského zákoníku ? V novém občanském zákoníku č. 89/2012 Sb. je upraveno, jak nakládat s nemovitostmi, o něž se nikdo nestará. Podle nového zákona by tedy mělo platit, že opuštěná nemovitost připadne do vlastnictví státu dle § 1045 odst. 2 NOZ. Za opuštěnou se přitom podle zákona považuje v případě, že se o ní vlastník nezajímal a nestaral (tedy nevykonával své vlastnické právo) deset let dle § 1050 odst. 2 NOZ. Dále je stanoveno, že byla-li opuštěna nemovitá věc, počne běžet ona desetiletá lhůta až ode dne nabytí účinnosti NOZ, t.j. 1.1.2014.

Další možností, jak se stavby „zbavit“ je prostřednictvím příslušného stavebního úřadu a to postup dle § 129 stavebního zákona: „Stavební úřad nařídí odstranění stavby – vlastníku stavby, která svým závadným stavem ohrožuje život nebo zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní prostředí anebo majetek třetích osob, a její vlastník přes rozhodnutí stavebního úřadu ve stanovené lhůtě neodstranil závadný stav stavby.“ Závadností stavby se rozumí stavebně technický stav, který lze označit jako velmi špatný, dezolátní, havarijní nebo hrozící zřícením včetně podmínek ohrožení výše uvedených. A náklady na odstranění stavby nese ten, komu bylo odstranění stavby nařízeno. Vzhledem k tomu, že lze předpokládat, že by nebyl odstraněn ani předchozí závadný stav stavby (t.j. provedeny udržovací práce) a ani by nebylo respektováno nařízení o odstranění stavby, tak už by zbývalo jen ukládání „donucovacích“ pokut vlastníkům či v krajním případě výkon rozhodnutí .. na náklady úřadu, přičemž nemožnost výkonu rozhodnutí nelze opírat o nedostatek finančních prostředků úřadu.

Uff 🙂 Otázka je, na kolik by zbourání vyšlo, kdyby to došlo až k tomuto kroku .. Příslušný stavební úřad dle spravního řádu začne konat na žádost či podnět.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Blog o dění v obci, ale taky mimo ni.