Pertoltice pod Ralskem / neoficiální web

Poplatky odpad / psi

V médiích si lze všimnout, že v řadě obcí nyní řeší (kromě rozpočtu na příští rok), jaké budou místní poplatky v příštím roce za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů; resp. poplatky za psy. Někteří novináři s údivem zjistili, že dlužníkům lze tento poplatek zvýšit, což musí být uvedeno v obecně závazné vyhlášce obce, jenž ji vydala. Celá problematika se řídí zákonem 565/1990 Sb., o místních poplatcích (jeho znění je zde).

Vyhláška o místním poplatku ze psů je zde, ta není tak zajímavá 🙂

Pokud nahlédneme do vyhlášek obce (týkajících se odpadů), tak v roce

2012 byla sazba poplatku 500,-Kč (vyhláška 1/2011 je zde)

2013 byla sazba poplatku 500,-Kč (vyhláška 7/2012 je zde )

No uvidíme, jak to bude v roce 2013, zda zůstane poplatek (ve zkratce 500,- osoba s trvalým pobytem a 500,-Kč za rekreační objekt), což se odvíjí od toho, jaké byly skutečné náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za rok 2012. T.j. zda to bude obec nadále dotovat .. max poplatek dle zákona může být 1.000,-Kč.

Každého napadne co dlužníci … jsou v naší malé obci ? 

V posledním usnesení  zastupitelstva obce (k nalezení zde) je zmínka o svolání výborů (informaci předsedů výborů – předsedou je vždy člen zastupitelstva obce, že budou svolány výbory).

Krátce tedy k výborům. Výbory, jakožto orgány zastupitelstva, nemají žádnou samostatnou rozhodovací pravomoc a zákon o obcích upravuje náplň činnosti výboru finančního a výboru kontrolního.

Finanční výbor

– provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce

– plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

Kontrolní výbor

– kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, je-li zřízena

– kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti

– plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

Jednací řád pro výbory schválený zastupitelstvem na stránkách obce nenaleznete – takže se nedočtete, zda je upravena četnost svolání, zda výbory plní další úkoly, jimiž by byly pověřeny zastupitelstvem atd. Výbory jsou orgány iniciativními a poradními, své návrhy a stanoviska, přijatá formou usnesení, předkládají zastupitelstvu obce, jemuž jsou také ze své činnosti odpovědny.

V souvislosti s tímto by mne zajímalo (oklikou jsem se tedy dostal k případným dlužníkům, jak jsem psal výše) , zda se finanční výbor zabýval:

– výkonem kontroly v oblasti pohledávek obce (což je přímo povinnost dle § 119/2  zákona o obcích)

a to zejména pohledávek za platby místních poplatků „za svoz odpadu“ a „psů“, protože je po splatnosti poplatku (pokud to někdo platil ve dvou splátkách, tak nejpozdější datum bylo 30.11.2013, a pokud neplatil jednorázově tak lhůta uplynula 31.3.2013).

– případně nějaký návrh řešení pokud tu jsou dlužníci, t.j. jaký je celkový dluh na pohledávkách tohoto místního poplatku, zda obec tyto poplatky vymáhá (pohledávky včetně příslušenství se vymáhají podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád), zda došlo již k promlčení u některých pohledávek, zda byla pohledávka případně někomu prominuta pokud to vyhláška umožňuje, zda již bylo užito platebního výměru (a nezaplacená část byla zvýšena případně až na trojnásobek), neboť platební výměr je nutností k vymáhání pohledávky daňovou exekucí, prostřednictvím soudu nebo soudního exekutora (kdy k dluhu samozřejmě přiskočí poplatky za vymáhání).

Ještě podotknu, že obec nemá povinnost dlužníka vyzvat k zaplacení a dlužníkem se občan stává následujícím dnem po dni splatnosti poplatku, pokud není uhrazen.

Každý jde na vymáhání jinak po užití platebního výměru (vyhláška umožňuje dát až trojnásobek)  …  příklad Liberce zde, kde exekutorce nejspíše postačují vzhledem k objemu pohledávek pouze poplatky za vymáhání.

No uvidíme na dalším zastupitelstvu, až předloží usnesení. A uvidíme, zda poplatky zůstanou na stejné výši jako jsou letos  (pozn. vyhláška se nemusí automaticky každý rok měnit, pokud třeba rapidně neklesly náklady na svoz) .

PS: děkuji modelce v náhledu příspěvku za pózování 🙂

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Blog o dění v obci, ale taky mimo ni.