Pertoltice pod Ralskem / neoficiální web

Překlad listin z kupole kaple

 20160908103517

Pozvání

na společenský bál

v sobotu 20. ledna 1892

v sále p. Heinricha Domse

v Pertolticích

Začátek v 8 hod.                                Vstup

Případný přebytek bude věnován na podporu chudých,

podporu potřebujících školáků.

Zábavní výbor

(otevřená pozvánka na bál)

20160908103613

 V roce 1892 dne 24. července nastoupil Johann Weber do služby jako obecní policie při zavěšení zvonu, který byl také Franzem Kirschnerem, zámečnickým mistrem v Pertolticích čp. 12b přivázán a zavěšen.

20160908103700

Pamětní spis. 

V roce 1746 za panování velké císařovny Marie Terezie byla obcí Pertoltice postavena na místě, kde nyní stojí dům čp. 76, zvonice s při ní se nalézající světničkou. Podnět k této stavbě dal pro tuto obec nezapomenutelný čestný muž Christov Schrötter, majitel hospodářství čp. 34, když obci Pertoltice zakoupil z vlastních prostředků první zvon a k tomu pro jeho udržování v dobrém stavu založil fond ve výši 36 zlatých 30 krejcarů.

Že byl tento [zvon] odlit v Praze, podává on sám neslábnoucí důkaz, neboť na jeho vnější straně stojí napsáno: Valentin Lissiack mne odlil v Praze 1746.

Podle atestátu zaslaného se zvonem byl tento vysvěcen na počest sv. Jana Nepomuckého, sv. Floriána a sv. Prokopa Jeho Veledůstojností panem Wenzelem Gabrielem Casparem, prelátem řeholních

20160908103800

kanovníků řádu premonstrátů a opatem kláštera Milevsko při královské kanonii Strahov v Praze čili Hoře Sion dne 4. října 1746.

Podle zvláštního výkazu zaplatil jmenovaný dobrodinec za tento zvon následující:

Zvonaři za zvon

o váze 78 liber [43,7 kg] á 36 kr. …………….…… 46 zl. 48 kr.

za kování zvonové koruny …………..…………….…   5 –    30 –

za atest o vysvěcení …………..………………….….   1 –    15 –

mzda povozníkovi na Strahov k vysvěcení ………..           30 –

zvonařským tovaryšům ………..………………………           34 –

zdejšímu povozníkovi Hansi Jakobu Schubertovi

mzda za odvoz z Prahy do Pertoltic ………….……   1 –

—————————————–

Celkem                      54 zl. 57 kr.

Každý den nyní volá tento zvon obyvatele Pertoltic ráno k denní práci, v poledne k modlitbě a večer k odpočinku.

V roce 1866 bylo na podnět mlynářského mistra pana Johanna Liebische v Pertolticích čp. 71 při pohřbu jeho tchyně poprvé při takové příležitosti zvoněno, když si k tomu vyprosil povolení děkanského úřadu v Mimoni. Nadále zůstal také tento zvyk zachován.

V roce 1892 z neznámých příčin tento zvon praskl na dva kusy a obec Pertoltice viděla jako potřebné pořídit nový zvon. Na zasedání obecního výboru dne 17. ledna 1892 bylo tedy také pořízení nového zvonu jednohlasně odsouhlaseno a komise shledala zvonici zcela zchátralou, načež současný majitel domu čp. 76 službu zvonění spojenou obcí s tímto domem proti obnosu 25 zlatých rakouské měny odmítl. Bylo rozhodnuto zřídit novou zvonici na obecním domě čp. 135 v Pertolticích. [obecní dům čp. 135 se zvonicí v pozadí na násl. fotu]

historické 1

To se také v době od 12. do 18. července 1892 stalo, a sice byla tato postavena na náklady obce tesaři Josefem Fiedlerem, Heinrichem Fiedlerem a Antonem Holzem.

Nový zvon byl 24. července 1892 zavěšen do nové zvonice a od toho dne předán svému účelu.

Tento zvon byl odlit v roce 1892 Juliem Richardem Heroldem v Chomutově a obec za něj zaplatila následující:

Uvedenému zvonaři za

zvon o váze 56 ½ kilogramu á 3 zl. ……………. 169 zl.  50 kr.

za železné srdce [zvonu] ………………………     4 ,,    50 ,,

za soudní vážní list …………………………….….     1 ,,    50 ,,

za dovozné z Chomutova do Pertoltic …..…….     2 ,,    78 ,,

———————————-

Celkem        178 zl.  28 kr.

20160908103838

V obecním zastupitelstvu roku 1892 byli následující pánové:

Anton Grolms, čp. 10, obecní představený [starosta]

Josef Preiss, čp. 28, druhý obecní radní

Ignaz Krause, čp. 96, třetí obecní radní

Johann Liebisch, mlynářský mistr, první obecní radní

Franz Pelz, čp. 49                   I

Josef Kirschner, čp. 47           I

Josef Kirschner, čp. 7             I

Anton Kirschner, čp. 26         I — členové obecního výboru

Heinrich Doms, čp. 87            I

August Schröter, čp. 128        I

Anton Richter, čp. 113           I

Josef Schneider, čp. 36           I

Místní školní rada sestávala z následujících pánů:

Anton Grolms, čp. 10, jako předseda

Karl Schwarzbach, řídící učitel

Franz Czakert, katecheta a farář v Mimoni

Johann Liebisch, místní školní inspektor

Josef Ihme, čp. 61

Josef Schneider, čp. 53

Anton Doms, čp. 42

Josef Schier, čp. 51.

Ve škole v Pertolticích působili:

Karl Schwarzbach jako řídící učitel

Josef Fritsche jako podučitel

P. Franz Czakert jako katecheta a

Bertha Doms jako industriální učitelka [učitelka dívčích prací].

Obec Pertoltice čítá v současnosti 136 domů a jedno číslované staveniště se 786 obyvateli (podle posledního sčítání lidu z roku 1890).

V obci jsou 3 kupecké krámy, 2 pekaři, 1 mlýn, 1 kovárna, 3 cihelny, 3 užívané sklady lomového kamene, 1 sklad štěrku a 1 hrnčířství s výrobou kamen.

Obec platí c. k. bernímu úřadu okresnímu/zemskému s jinými přirážkami

celkem …………….5678 zl. 61 kr.

a obnáší celkovou rozlohu obce 1405 jiter [808,5 ha] 199 čtver. sáhů [716 m2]

Do užívání zavedené míry a váhy jsou následující:

1 metrický cent           =          100 kilogramů

1 kilogram                   =          100 dekagramů

1 dekagram                 =          10 gramů

1 hektolitr                   =          100 litrů

1 litr                            =          10 decilitrů

1 kilometr                   =          1000 metrů

1 metr                          =          10 decimetrů

1 decimetr                   =          10 centimetrů

1 centimetr                  =          10 milimetrů

1 hektar                       =          100 arů

1 ar                             =          100 čtverečních metrů

1 krychlový metr (pevný..)     =          1000 krychlových decimetrů

1 krychlový decimetr              =          1000 krychlových centimetrů

1 krychlový centimetr             =          1000 krychlových milimetrů

20160908103950

Užívané mince jsou v současnosti následující:

I. Papírová měna: jeden zlatý, pět zlatých, padesát zlatých jako státovka.

Deset zlatých, sto a tisíc zlatých jako bankovky.

II. Měděná měna: půlkrejcar, čtyřkrejcar a jednokrejcar.

III. Stříbrná měna: 10 krejcarů, 20 krejcarů a 1 zlatý (zl.) a 2 zlaté, 1 zl. = 100 kr.

IV. Zlatá měna: 8 zlatých a 4 zlaté (zl.)

155 – 8 zlatých = 1 kilogram mincovního zlata ryzosti 9/10

rakouský dukát = 4 zlaté 80 krejcarů.

Kromě toho jsou v užívání staré stříbrné tolary Marie Terezie, jeden v hodnotě 2 zlaté 10 krejcarů.

Říšskou radou bude provedeno nové ocenění zlata, po němž budou zavedeny koruny a haléře ve zlatě, stříbře, z papíru a niklu.

Pertoltice, dne 17. července 1892

Karl Schwarzbach

řídící učitel a autor tohoto pamětního spisu

Josef Fritsche

podučitel

Anton Grolms

obecní představený                            Wenzel [poškozeno, nečit.]

Johann Liebisch                                 hasičský [poškozeno, nečit., asi velitel]

obecní radní

Josef Preiss

obecní radní

Ignaz Krause

obecní radní

August Schröter                                  Tento pamětní spis

Josef Schneider                                  převzal a [poškozeno, nečit.]

Anton Richter                                     Franz Kirschner, čp. 126

Josef Kirschner                                  zámečnický mistr v Pertolticích

Heinrich Doms                                   zhotovitel

Anton Kirschner                                             kříže a knoflíku

Franz Pelz                                           v [Pertolticích?] dne 18. července.

Johann Engel                                      Hermann Scholze

Franz Kirschner                                              z

obecní tajemník                      Vlčího Dolu [poškozeno, nečit.]

toho času [poškozeno, nečit., asi učedník]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Blog o dění v obci, ale taky mimo ni.