Pertoltice pod Ralskem / neoficiální web

První měsíce po volbách

Vážení občané, čtenáři a přátelé,

uplynul již více než měsíc od ustanovujícího zastupitelstva z 5.11.2014, kde byl zvolen starosta, místostarosta a další orgány obce, resp. od voleb z 10. a 11. října 2014. Chtěl bych opět poděkovat všem voličům, kteří projevili svými hlasy podporu našemu sdružení www.PertolticepodRalskem.cz. Volby dopadly pro tři strany se ziskem mandátů v poměru 3-3-1 a tak proběhlo povolební vyjednávání, neboť dle počtu získaných mandátů nebylo jednoznačného vítěze. S odstupem času zhruba po prvním měsíci mohu s potěšením sdělit, že spolupráce mezi všemi zastupiteli je na velmi dobré úrovni, což je jistě velkým přínosem pro obec. V rámci minulého volebního období se v obci povedlo začít s některými projekty, které se nyní budeme snažit dokončit a všichni současní zastupitelé se určitě budou snažit prosazovat plány dle svých volebních programů. V tomto krátkém úvodníku v čase předvánočním bych Vám chtěl popřát příjemné prožití svátků vánočních a popřát vše nejlepší do nového roku 2015.

Martin Smolík, místostarosta

Během uplynulého období proběhla i řada akcí v naší obci, na které se snažím upozorňovat, jak zde na stránkách, tak i na facebookovém profilu. Pozvánky na akce najdete i na oficiálních stránkách včetně fotogalerií. Některých akcí jsem se účastnil a některých ne – dámského večera 🙂

24.10. Pertoltický HALLOWEEN – počasí vyšlo, účast velká – skvělá práce organizátorů Jitky Hanlové a Kristýnky Carbochové včetně všech masek, díky

8.11. Poslední zápas v zimní části sezóny FK Pertoltice pod Ralskem x Okna – zimní část zakončena vítězstvím 6:2, jsou zatím na 7. místě a nejlepší střelcem je Pavel Kolda, který je na celkovém3. místě v tabulce střelců se 14ti góly

8.11. Zvěřinové hody MS Svornost Pertoltice v restauraci U Lupena – skvělá akce, samá dobrota a byla i hudba k tanci a poslechu

9.11. Drakiáda – pro nepřízeň počasí zrušena (hlášeno rozhlasem a byla i info tabule při příchodu k poli), ale našlo se pár odvážných, jenž to zkoušeli, ale draci se po pádech namočili o trávu a pak se jim moc nechtělo; a kolik lítalo draků, jejichž majitelé se nenechali počasím odradit – 3 🙂

26.11.  Dámský večer – tvorba věnců

1.12. Adventní koncert v Kapli sv. Prokopa – v tento první den se nám trošku ozvala zima, ale počasí neodradilo a bylo mnoho návštěvníků, zazpívali Zpěvandule z Mimoně a zpívali i naše děti z Kamelotu pod rozsvíceným stromem pod vedením Kristýnky Carbochové; bylo i občerstvení – vánočka, svařák, čaj s rumem nebo bez rumu 🙂 a výborný guláš ze zvěřiny věnovaný od MS Svornost Pertoltice

7.12. Čert a Mikuláš v restauraci U Lupena – velmi povedená akce s velkou účastí za podpory nájemce KD pana Lupoměského a velké ochoty čertů, anděla a Mikuláše, za což jim patří dík a úplně bych zapomněl – bylo i překvapení a to výborné koblížky, které přichystal p. Jožka Bodnar

13.12. Pečení perníčků – nevěřil bych kolik dětí je možno vtěsnat do prostor klubovny Kamelotu, knihovny a kuchyňky; vonělo to upečenými perníčky, které pekla Jitka Hanlová a děti vykrajovaly – zdobily; těsto připravila paní Motyčková a paní Kučerová

H9IMG_20141109_143716Mikulášpvp

Nyní, jak jsem již měl i dříve zvykem, tak bych se rád věnoval jednotlivým zasedáním zastupitelstva obce Pertoltice pod Ralskem a to zejména některým bodům, které je vhodné blíže upřesnit.

Začnu tedy ustanovujícím zasedáním ze dne 5. listopadu 2014, kde zvolení zastupitelé a to jmenovitě za sdružení Občané pro obec Petr Selinger, Jitka Hanlová, Věra Kolínská a za sdružení www.PertolticepodRalskem.cz Bc. Martin Smolík, Jiří Titěra, Bc. Jaroslav Kučera a za stranu KSČM Josef Miler složili slib. Jako starosta byl v tajné volbě zvolen Petr Selinger s počtem hlasů 5 pro – 2 proti a jako místostarosta Martin Smolík s počtem hlasů 5 pro – 2 proti. Dále byl zřízen finanční a kontrolní výbor. Jmenovitě do finančního výboru Jitka Hanlová, Jiřina Milerová a Luděk Kratěna. A do kontrolního výboru Věra Kolínská, Jaroslav Kučera a Josef Miler. Pokud bych měl ve zkratce shrnout jejich náplň, tak finanční výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce a kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, je-li zřízena a kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti. Na tomto zastupitelstvu byl i vybrán zhotovitel zimní údržby. Již na ustavující zastupitelstvo jsem vzhledem k časové tísni na případné námitky navrhl přidat bod ohledně Územního plánu Bohatic, neboť bylo zasahováno i do k.ú. Pertoltic pod Ralskem a s tímto názorem se i ostatní zastupitelé ztotožnili a návrh námitek byl jednohlasně schválen – 7 pro. K dnešnímu dni nebyly námitky vyřízeny, pouze mám předběžnou informaci, že text týkající se Pertoltic pod Ralskem bude z jejich územního plánu vyškrtnut (zejména retenční nádrže na území Pertoltic pod Ralskem). Závěrem chci napsat, že jsem nečekal takový zájem o ustanovující zastupitelstvo – prostor restaurace byl zcela zaplněn, neboť na běžná zastupitelstva chodí málo občanů, kdy za účast a podporu všem děkuji.

Následovalo 1. zasedání zastupitelstva a to dne 19. listopadu 2014. Na tomto zastupitelstvu se hned zkraje řešil rozpracovaný projekt – Centrum obce – chodník a přechod pro chodce. Zhotovitel zaslal návrh na odstoupení, neboť to vzhledem k termínu a ke komplikacím v oblasti vodoprávní nešlo stihnout. Termín se již jednou posunul a když zabrousíte do starších postřehů ze zastupitelstva, tak to tam najdete. Jako další bod, který stojí za zmínku, bylo seznámení o výsledku zápisu o dílčím přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 – bez závad, což svědčí o dobré práci pracovníků obce, zejména účetní. Další akcí, která zůstala i na současné zastupitelstvo je vyřešení historického majetku obce – na poslední výzvu totiž Státní pozemkový úřad sdělil, že neučiní souhlasné prohlášení s převodem na obec, a proto se nyní bude hledat v archivech a nadále se bude usilovat o získání tohoto majetku včetně případné žaloby, která již byla minulým zastupitelstvem schválena. V dalším bodě byl schválen Provozní řád Volnočasového centra Kamelot, neboť jsem jako předkladatel chtěl mít ujasněny vztahy mezi návštěvníky a provozovatelem (obcí) v případě nějaké škodní události apod., s tímto se ztotožnili všichni zastupitelé – 7 pro. Na tomto zasedání byli voleni i členové výborů zastupitelstva – komisí Povodňová, havarijní, nákazová – předseda: Petr Selinger, členové: Bc. Martin Smolík, Radek Lupoměský, Vladislav Čermák, Bc. Jaroslav Kučera a výboru zastupitelstva Kultura, sport – předseda: Jitka Hanlová, členové: Josef Miler, Dagmar Stehlíková, Kristýna Carbochová, Jiří Prudel. Co bylo dál .. jistě jste si všimli nových zastávek, tak na tomto zastupitelstvu bylo schváleno jejich pojištění – dodatek k pojistné smlouvě. Zajímavým bodem bylo ozvání se původního zhotovitele rozpracovaného projektu – Centrum obce – chodník a přechod pro chodce, který chtěl projekt dokončit, neboť objednávku (zaměření a přípravné práce) měl zadánu na základě usnesení zastupitelstva a měl za to, že objednávka nebyla řádně vypovězena a žádal uhrazení nákladů, tj. společnost KingAir. V té době se totiž dostala do hry dotace od Libereckého kraje na projekt „Centra obce“, který obec nejprve nezískala, ale nějací zájemci to odřekli a tak s možností dotace na projekt přišla na řadu obec Pertoltice pod Ralskem. Zastupitelé odsouhlasili výzvu, aby zhotovitel předložil k nahlédnutí dokumentaci potřebnou k dotačnímu řízení a byl upozorněn na termíny podání dle Libereckého kraje. Jedním z bodů bylo i odsouhlasení nového jednacího řádu zastupitelstva obce (byl jsem předkladatelem), ale bod byl odložen na příští zastupitelstvo – k prostudování a připomínkám. Na závěr proběhlo ještě schválení nákupu vánočního osvětlení – rozšíření do částky 30tis. a výpovědi smluv dvěma nájemcům zahrádek.

A dostávám se k 2. zasedání zastupitelstva z 3. prosince 2014. Toto zasedání bylo svoláno výhradně k řešení projektu Centrum obce – chodník a přechod pro chodce a s tím související žádostí o dotaci na projekt (resp. případný podpis Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje č. OLP/2514/2014), jak je výše uvedeno. Před zastupiteli se tedy objevil problém minulého rozpracovaného projektu, jak nastalou situaci vyřešit se zhotovitelem, který žádal dokončení objednávky včetně uhrazení nákladů atd. Zastupitelstvo souhlasilo s podpisem Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje č. OLP/2514/2014 schválené Radou Libereckého kraje dne 5. 11. 2013 usnesením č. 1639/13/RK a pověřilo k tomu starostu a to pouze za podmínek, že se zhotovitelem projektu „Střed obce“ bude podepsána smlouva o dílo v rozsahu DÚR (dokumentace pro územní rozhodnutí) včetně inženýrské činnosti a včetně zajištění vydání územního rozhodnutí  a dále, že zhotovitel učiní kroky dle Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, a to zejména podání a doložení zpracovaného projektu včetně digitální formy a učiní podání na příslušném stavebním úřadě a další kroky v termínech uvedených ve Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje. Vzhledem k tomu, že nedošlo k naplnění podmínek kladených na zhotovitele, tak smlouva zkr. o dotaci nebyla starostou podepsána. Nyní bude věc v dalším jednání – uvidíme, jen podotknu, že to hlavně starostu Petra Selingera i mne stálo nemalé úsilí v šibeničních termínech zjistit, jak se věci mají a rozhodnout se pak na zasedání společně se zastupiteli ku prospěchu obce. Dalším bodem bylo schválení podání žádosti do výběrového dotačního řízení u Ministerstva kultury podprogram VISK3 pro rok 2015 a zastupitelstvo pověřilo tímto mne, s tím, že pokud Obec Pertoltice pod Ralskem bude na základě rozhodnutí příjemcem této dotace, tak jsem i pověřen vyřízením projektu, případným podpisem smluv včetně vyhotovení a zaslání vyúčtování dotace, jehož součástí bude i zpráva o výsledku projektu a realizovaných výstupech – je to má první žádost (bez dalších nákladů na zprostředkovatele pro obec atd.), tak držte palce 🙂 V přidaném bodu se probírala nabídka Novoborského dotačního centra, neboť se zástupcem jsme měli se starostou schůzku a předložili jsme možnosti, kde lze žádat k uvážení i ostatním zastupitelům.

Posledním je 3. zasedání zastupitelstva z 15. prosince 2014, které bylo toto pondělí. Pouze s jedním hostem, což mi přijde škoda. Jelikož před tímto zasedáním byl již vyvěšen rozpočet a rozpočtový výhled, tak oboje bylo schváleno. Dále byl schválen Jednací řád, který najdete na ofiko webu, jednací řád jsem předkládal já a pro jistotu jsem ho zaslal k posouzení Ministerstvu vnitra, odboru dozoru a kontroly veřejné správy, takže je OK 🙂 Dalším bodem bylo rozhodnutí Ministerstva kultury o prohlášení kulturní památky – Bohatický vodojem; zde Vám můžu sdělit, že na parcele ve vlastnictví obce Pertoltice pod Ralskem je chráněno pouze potrubí a bylo i vyřešeno vlastnictví díla (kdo si to bude chtít přečíst včetně historických informací, tak k nahlédnutí na OÚ – připravím o tom i článek). Byla přijata nová Obecně závazná vyhláška týkající se separovaného odpadu atd. – nově totiž musí obec zajistit pro občany zdarma svoz i kovů a bioodpadu – nová vyhláška je již vyvěšena na úřední desce; znamená to, že současné nádoby na bioodpad budou staženy (pokud by nádoby zůstaly u současných lidiček, tak by je mohli chtít všichni zdarma, což by bylo pro obec velmi nákladné (v obci je cca 145 obydlených domů) – už nyní se vydává za svoz separátů /plast, papír, sklo a bio/ částka cca 200tis. ročně) a nádoby budou následně umístěny na pár míst v obci a v době „sekací“ sezóny se mohou objednat i velkoobjemové kontejnery na bioodpad. Dalším bodem bylo schválení odměny pro šikovné zpracovatele občasníku, kterou navrhl starosta. Navrhoval jsem připomínky k Natuře 2000, které byly schváleny – informace najdete na ofiko stránkách, kam jsem je dával (zajistil jsem podrobnější mapy) – obec bude žádat vyjmutí zastavěného území a okolních parcel. Po 2. zasedání zaslalo Novoborské dotační centrum upřesňující nabídku – byla vybrána výměna osvětlení na úsporné LED, kde musí být úspora na energie 35% – realizaci lze rozložit až na tři roky – zhruba 80 svítidel (starosta musí dodělat passport veřejného osvětlení) – dotace by byly 40%; na dalším zastupitelstvu bude tedy schvalováno znění smlouvy, resp. pověření starosty podpisem smlouvy s tímto centrem na vyřízení dotace. Řešil se historický sloup, kdy zastupitelé dostali informaci, že jsem se starostou urgoval, jak bude vyřízena připomínka, aby se vracelo/nevracelo pojistné plnění, neboť předchozí zastupitelstvo se rozhodlo nevrátit pojistné plnění (měl jsem jiný názor viz předchozí postřehy) a chceme mít tuto věc již se starostou také vyřešenu, aby nás nepřekvapila další věc – jako např. KingAir a níže se rozepíšu ještě o jedné věci. Byl schválen příspěvek na ples MS Svornost Pertoltice ve výši 7.000,-Kč. A posledním bodem byla výzva společnosti p. Smitky, který žádá do 19.12.2014 uhrazení cca. 417tis. Kč s DPH, neboť s obcí podepsal smlouvu o dílo a má vyrobeny prvky na dětské hřiště za úřadem, s tím, že chce uhradit pouze prvky a nežádá celou částku včetně práce atd., dle smlouvy o dílo cca 573tis. Kč s DPH. Tento prostřednictvím advokáta zaslal i kopii výzvy z června, kde jeho klient vyzval obec – starostku pí. Kolínskou, že chce dodržet termín realizace dle smlouvy do 30.6.2014, tj. chce si převzít prostor výstavby. Problémem je, že zastupitelstvo schválilo pouze objednávku a smlouvu o smlouvě budoucí (viz usnesení č. 11/2014 na ofiko stránkách), a to pouze pokud dopadne dotace na hřiště. Starostka podepsala dne 13.2.2014 objednávku (kde bylo uvedeno, že smlouva o dílo bude podepsána pouze pokud vyjde dotace), ale úrazem je, že 13.2.2014 podepsala starostka i smlouvu o dílo ! která tedy nahradila objednávku a v ní již není zmínka podmínce přidělení dotace. Součástí žádosti o dotaci měla být vyplněná žádost a objednávka včetně případných příloh, ale ne smlouva o dílo, jak zaznělo. Zastupitelé odsouhlasili předat věc pojišťovně DAS k právní ochraně – zastupování obce, neboť s ní má obec smlouvu – co bude závěrem DAS uvidíme.

A závěrem tu mám pár věcí na vědomí:

 • se starostou jsem se účastnil jednání na Úřadu práce – budou prodloužena místa (6) VPP do června 2015; bohužel pro některé již naposledy dle zákona; od jara je možno místa rozšířit – po posouzení žádosti, kterou obec zašle; věc je plně v rukách zaměstnavatele pana starosty
 • na několika místech došlo k obnově osvětlení na LED za nefunkční pouliční lampy
 • proběhla oprava po stranách komunikace na Srní potok, zadních cest a mnoha dalších prací provedených zaměstnanci obce
 • starosta se účastnil výrobního výboru ohledně rekonstrukce vodovodu – rekonstrukce bude až v roce 2016, s tím souvisí i oprava zadní cesty, kdy obec vznesla požadavek ohledně budoucího povrchu
 • starosta svolal protipovodňovou prohlídku a sepsal zápis z této prohlídky, kde skvěle hájil zájmy občanů a část cituji „Když Povodí Ohře s. p. upustilo od realizace stavby úpravy koryta Panenského potoka v zastavěné části obce, neznamená to, že nebude danou problematiku nadále řešit. Pro podporu tohoto tvrzení – citace z rozsudku nejvyššího soudu ze dne 11. 4. 2012, sp. zn. 28Cdo 2519/2011 (www.nsoud.cz) … K ochraně majetku musí stát přijmout takové opatření, která jsou rozumná a přiměřená. Při výběru konkrétních praktických opatření stát požívá zvláštní širokou míru uvážení, avšak není možné, aby nepodnikl prakticky nic…“
 • byl jsem na schůzce na MěÚ Česká Lípa – územně analytické podklady a probral jsem i náš rozpracovaný územní plán – připravuji zadání výběru zhotovitelů včetně podmínek atd. (územní plán a SEA) na leden 2016, kde bude i zastupitelstvem schváleno zadání územního plánu (textová část, která již byla vyvěšena na úřední desce obce); v této souvislosti i komunikuji s Libereckým krajem, zda bude vypsána dotace, resp. případně u Ministerstva pro místní rozvoj; s čím bude souviset případné pověření pro vyřízení těchto dotací 🙂
 • chopil jsem se historického sloupu; pokud se bude muset vrátit pojistné plnění, tak budu žádat zastupitelstvo o pověření mé osoby k vyřízení dotace u Libereckého kraje a Ministerstva kultury, kdy tyto dvě dotace by pokryly 100%
 • se starostou jsme vyžádali stanovisko památkové péče na Kapli sv. Prokopa a ujistili jsme se tím, že není památkou a případné udržovací práce proběhnou jako u jiné stavby; s tím, že je nutno dát vědět zahájení Vlastivědnému muzeu v České Lípě a to pokud by se náhodou něco historického našlo
 • na lednové zastupitelstvo připravuji dvě směrnice – Zásady pro určení výše úplaty za zřízení služebnosti inženýrské sítě na nemovitém majetku obec Pertoltice pod Ralskem (tj. spíše znám pojem věcná břemena) a Zásady pronájmu a prodeje pozemků včetně pronájmu a prodeje sklepů v majetku obce Pertoltice pod Ralskem, které již mám posouzeny od MV a ještě k té druhé asi přidám vzory smluv (jenž vyhotovil pro obce Svaz obcí a měst ČR)
 • a ještě jsme se se starostou účastnili schůze Mikroregionu Podralsko, kde jsem byl zvolen jako člen revizní komise 🙂
 • ohledně vedení cyklostezky u Srního potoka nic nového – stále jsou dvě varianty viz předchozí články
 • a mnoho dalšího

To je asi vše, co mne napadlo z dění v obci. Pokud máte nějaký dotaz, trápí Vás něco – navštivte mne na obecním úřadě, napište a případně přiložte foto toho, co Vás trápí a to na pracovní email  mistostarosta@pertoltice.cz nebo zavolejte 775062515. Informace shora uvedené čerpají ze zasedání zastupitelstva obce, kde Vás rovněž rád uvidím.

Ještě jednou Vám popřeji krásné Vánoce a příjemné prožití vánočních svátků – odpočiňte si, načerpejte nové síly, buďte s těmi, které máte rádi. A přeji vše nejlepší do nového roku 2015.

 Martin Smolík

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Blog o dění v obci, ale taky mimo ni.