Pertoltice pod Ralskem / neoficiální web

Mé postřehy z 37. zastupitelstva

Od minulé středy už uplynul nějaký čas a konečně jsem se dostal k tomu, abych napsal pár řádků o tom, co se odehrálo na 37. zasedání zastupitelstva ze dne 21.5.2014.

Na programu bylo celkem 17 bodů. Hned na začátku navrhla starostka přidání několika bodů s tím, že pokud se to nestihne, tak se zbylé body projednají na dalším zastupitelstvu. Důvodem bylo, že zastupitelstvo se sešlo pouze ve čtyřech, s tím, že až odejde zastupitel v 18 hodin (do té hodiny má vycházky od lékaře), tak poté nebude zastupitelstvo usnášení schopné. Starostka uvažovala i pro přidání bodu prodej/pronájem pozemků, na kterých se má těžit stěrkopísek, ale po úvaze to nechala na příští jednání, aby to rozhodlo celé zastupitelstvo. K tomuto bylo ještě sděleno, že starostka byla se zástupcem těžařské společnosti na Státním pozemkovém fondu (SPF), zda by SPF souhlasil s převodem pozemků na obec – viz předchozí článek o historickém majetku obce, ale přijeli s nepořízenou. Takže se bude muset asi revokovat usnesení zastupitelstva a podat určovací žaloba. V souvislosti s tímto informovala, že již proběhlo vyměření parcel od geodetů, jak schválili zastupitelé na jednom z předchozích zastupitelstev ještě před asi plánovanou revokací usnesení. No a na úřední desce už můžete vidět pozvánku na 38. jednání zastupitelstva, které bude již příští středu 4.6. od 17:00 – a jedním z bodů je záměr prodeje/pronájmu – resp. přesný název bodu (5. a 6.) viz pozvánka. O svém názoru, že obec se měla „bít“ (případně i žalobou) o historický majetek obce jsem tu již na stránkách psal, stejně jako se to žalobou úspěšně povedlo sousedním Zákupům, ale od té doby uběhl již skoro rok. K tomuto bych ještě podotkl, že mi není známo (nikdy to nezaznělo na zastupitelstvu, pokud jsem byl přítomen), že by se obec nějak smluvně zavázala k získání historického majetku obce vůči těžařské společnosti, kdy tento „zádrhel“ v době sepsání smlouvy o spolupráci v roce 2008 určitě nebyl předpokládán a spolupráce/závazky v jednotlivých bodech jsou určitě jasně definovány ve smlouvě o spolupráci. Pouze vím, že smlouva zanikne, pokud se nepodaří získat do 7 let povolení k těžbě, tj. cca do půlky roku 2015 (jak zaznělo na dřívějším zastupitelstvu), kdy je na zváženou, proč nyní pospíchat s prodejem/pronájmem části pozemků ve vlastnictví obce, když se ještě bude jednat o historickém majetku obce, protože soudy mohou trvat ..

Byly přidány tyto body – prodej pozemku (vyvěšení záměru bylo v minulém usnesení zastupitelstva, cca 30 m2), přijetí nové obecně závazné vyhlášky (změna termínů úhrady poplatků), dar Občanskému sdružení LAMPA (za provedení fota při vítání občánků); žádost o dar na zdravotně postižené – myslím, že pro sdružení Radost; umístění plastik u OÚ a na hřišti.

Na začátku byla přijata rozpočtová opatření a bylo zopakováno, že krajský audit na obci dopadl na výbornou a to bez jediné chybičky; rovněž je nyní i veškerý majetek obce inventarizován, což dříve nebylo.

No a teď k některým bodům ve zkratce – schváleným bodům:

V obci bude kontejner na textil, obec to nic nebude stát. Schválil se příspěvek na nákup knih do knihovny ve výši 5.000,- Kč. Zamítla se žádost vlastníka, který navrhoval vydržení pozemku v majetku obce ve svůj prospěch. Vybral se dodavatel oplocení ke hřišti (byly nabídky od tří dodavatelů 99tis.-53tis.-60tis.) – vyhrál místní s nejnižší nabídkou. Na úřadě se přeinstalují Windows XP na Windows 7. Prošlo i osazení tří nových lamp veřejného osvětlení v ulici, jak jsou novostavby – jak jí nazvat – na zastupitelstvu padlo vtipné označení trampolínová 🙂 Byla schválena nová vyhláška týkající se „svozu odpadu“, kdy v nové se mění termíny splatnosti poplatků, o této problematice jsem tu již psal a to zejména v souvislosti s vymáháním od neplatičů. Vyhláška není ke dni psaní článku ještě vyvěšena na úřední desce s dálkovým přístupem. Byl odsouhlasen i dar Občanskému sdružení LAMPA o němž píši výše. Schváleno bylo i odprodání části pozemku, s tím, že kupující uhradí potřebné „vyměření“.

A nyní, co bylo odloženo na příští zastupitelstvo:

Nový návrh úhrad za zřízení věcných břemen na pozemcích obce Pertoltice pod Ralskem – pod tímto se skrývalo schválení tabulky úhrad za věcná břemena na pozemcích obce pro FO a PO. Vzhledem k mé námitce, že je nutno u služebností (jak se to nazývá dle nového občanského zákoníku) počítat v místě obvyklým nájemným za m2, tak to nakonec nedopadlo. Dle jednoduchého vzorce je cena věcného břemene za m2 = roční užitek (nájemné za m2) * max. 5 jak uvádí zákon o oceňování majetku. No a jelikož obec, dle dřívějšího letitého usnesení zastupitelstva pronajímá za 1Kč m2 a prodává za 100Kč/m2, tak toto bude přehodnoceno, aby se mohlo vybrat více a měla by být na dalším zasedání přijata směrnice schválená zastupitelstvem obce o prodeji a pronájmu nemovitostí, nejspíše i včetně sklepů. Čímž by šlo více vybrat do příjmů obce na přípojkách (služebnosti) k nový rodinným domům atd. vedoucích na pozemcích obce. Zde starostka uvedla, že je zastáncem i zvýšení daně z nemovitostí, kdy již na předešlých zasedáních v souvislosti s poplatky uvedla, že by mohly být osoby od tohoto „poplatku za svoz odpadu“ v obci osvobozeny, což se nesetkalo u zastupitelů zrovna s pozitivním ohlasem, neboť by vlastníci rozsáhlých nemovitostí dotovali ze svého jiné. Odloženo bylo i umístění dvou dřevěných plastik u OÚ a na hřišti – tedy dřevěných soch, které je možno vidět (podobné) na dřevo sochání v Novinách pod Ralskem. Obec na to má své dřevo a to z pokácených stromů u kulturního domu – tedy až na práci ve výši cca 20tis.

Na vědomí bylo:

Pojišťovna zaslala, že by na opravu historického sloupu dala jen 26tis., t.j. cca. polovinu dříve uvedené částky. Toto nebude akceptováno a vyžádá se případně další rozpočet na opravu od jiného restaurátora, kdy toto bude předloženo pojišťovně.

Proběhla mostní prohlídka, jak ukládá ČSN, na což jsem upozornil na dřívějším zastupitelstvu a doporučil konkrétního odborníka/odbornici. A to na mostě viz. níže. Most je nově veden nejen pro pěší, ale je i pojízdný. V souvislosti s tímto bylo starostkou sděleno, že předchozí vedení obce v roce 2012 pochybilo a nezaslalo na příslušné ministerstvo, které poskytlo dotaci na opravu tohoto mostu, vyúčtování akce a hrozil obci případně i postih. Starostka uvedla, že jedná se zhotovitelem mostu, na podmínkách reklamace, pokud si dobře pamatuji, tak záruční doba je 7 let. A je otázkou, zda vyměnit jen napadené trámy, či dát zcela jiné trámy z tvrdšího dřeva, neboť i do budoucna v záruční době hrozí, že dřevo bude i přes údržbu napadeno. Silniční správní úřad – správní orgán, tedy starosta obce, což je jedna z funkcí, rozhodl o umístění dopravních značek. Když jsem si ho jel vyfotit – poškozené trámy, tak jsem zjistil, že řada značek v okolí zmizela, což jistě uvítali majitelé nemovitostí, neboť je pryč jednosměrka a další zákazové značky.

Vjezd na účelovou komunikaci z hlavníznačení most 2 značení mosttrámy 2 trámyznačky 3 chybějící značky chybějící značky 2

Končí zaměstnanci VPP (6), díky nimž mnoho zákoutí obce opravdu prokouklo. Budou se vybírat noví. Není jisté, zda je Úřad práce ČR bude platit půl roku nebo celý rok. Starostka poukázala, že je nutno „dobře“ vybrat a dala k zamyšlení, zda trvale nezaměstnat raději jednoho zaměstnance obce, který by prováděl údržbu zeleně a spoustu dalších činností.

Neschváleno:

Dar pro zdravotně postižené (v původních bodech to nebylo a písemnou žádost jsem neviděl, tak nevím, zda uvedu název přesně) a to pro sdružení Radost.

No a závěrem jsem si nechal žádost o finanční dar, péče o dítě od místních občanů/rodiny.

U tohoto bodu snad nejdelší rozprava přítomných zastupitelů. Dopadlo to tak, že bod je odložen, aby se k němu vyjádřilo více zastupitelů, t.j. těch tří, kteří se museli omluvit z 37. zastupitelstva. Řešilo se, aby se po udělení daru nestrhla lavina podobných žádostí, ale nezaznělo, kolik je v obci vůbec postižených dětí (nedalo mi to a učinil jsem si dotaz na příslušném ministerstvu pro sdělení údajů k naší obci, neboť na stránkách ministerstva ve statistických ročenkách to není tak detailně na jednotlivé obce / v době zveřejnění článku informaci nemám, ale jak ji budu mít, tak se o ni podělím). V žádosti bylo uvedeno, o jakou částku se žádá a na jaké účely. Rozprava se zvrhla do roviny, která se mi nelíbila, a to, že rodiče jsou kuřáci … a kde je jistota, že prostředky budou využity na účel vypsaný na žádosti. Dále bylo možno slyšet, zda by nebylo vhodnější třeba zřídit transparentní účet nebo sbírat víčka od PET lahví. Zde se domnívám, že stačilo přijmout podmínku, že dojde např. k vyúčtování poskytnutého daru. Nebo se nad touto problematikou zamyslet v širším kontextu (i do budoucna) a přijmout směrnici na dotace pro FO, PO a různá sdružení apod., jako je mají v jiných obcích/městech, protože dary se rozdávají na obci docela často – rybářům, fotbalistům, různým sdružením atd. Pokud bych měl být konkrétní, tak podpora ze strany obce tu očividně je, což je supr. Napřídlad za cca. posledního půl roku to je : nákup ryb za 6.000 na žádost rybářů; nákup fotopasti za 10.000 pro Myslivecké sdružení svornost; 1.000 dar na koně; 5.000 finanční příspěvek pro Myslivce Svornost; dar pro Občanské sdružení Adam ve výši 2.000; příspěvek 30.000 pro FK Pertoltice pod Ralskem; příspěvek 3.000 Český svaz včelařů.

To jest vše 🙂 těším se na čtenáře u příštích postřehů z 38. zastupitelstva.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Blog o dění v obci, ale taky mimo ni.